انواع روشهای ماشین کاری
۰۲
فروردین

انواع روشهای ماشین کاری

در این مجموعه مقالات ما برآنیم تا روشهای مختلف ساخت قطعات مختلف با انواع روشهای ماشنیکاری توضیح دهیم. ماشینکاری از یک یدگاه به دودسته کلی تقسیم میشود. ماشینکاری سه بعدی برشهای دو بعدی این مقاله ما به روشهای ماشینکاری سه بعدی خواهیم پرداخت . یک تقسیم بندی بسیار مهم در...

ادامه مطلب